HEPATIT A VACCIN TILL IMMUNSUPPRIMERADE RHEUMATROID ARTRIT-PATIENTER

En nyligen publicerad svensk studie om hepatit A vaccinering till rheumatoid artrit patienter med nedsatt immunförsvar har visat att en dos oftast är otillräcklig inför resa. Patienterna i studien behandlades med TNF-hämmare och/eller metotrexate. De som bara behandlades med TNF-hämmare svarade bättre på hepatit A vaccinet än de som behandlades med bara metotrexate eller med kombination av båda läkemedlen. Författarna rekommenderar att patientgruppen får 2 doser hepatit A vaccin i god tid inför resan (6 månader) men om detta inte är möjligt rekommenderas gammaglobulin eller gammaglobulin+ hepatit A vaccin. Detta är en viktigt grupp att skydda med tanke på immunsuppressionen som gör att de kan bli svårt sjuka i hepatit A.

Askling et al 2014 Hepatitis A vaccine for immunosuppressed patients