Back to All Events

SFR Årsmöte

  • Smittskydd Stockholm 63 Magnus Ladulåsgatan Stockholm, Stockholms län, 118 27 Sweden (map)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016

Dokument: Dagordning
Dokument: Förslag på ändring av stadgar

Tid: onsdagen den 6e april 2016, kl 19.00. 
Plats: Smittskydd Stockholm, Magnus Ladulåsgatan 63A

Dagordning


1) årsmötets öppnande
2) val av ordförande
3) anmälan av styrelsens val av protokollförare
4) godkännande av röstlängd
5) godkännande av dagordning
6) val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
7) fråga om kallelse skett i behörig ordning
8) genomgång av styrelsens årsredovisning
9) genomgång av revisorernas berättelser
10) beslut om fastställande av resultat - och balansräkning
11) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
12) fastställande av medlemsavgift
13) val av styrelseledamöter
14) val av två revisorer
15) val av valberedning
16) beslut om nya stadgar
17) årsmötets avslutande


Information om NECTM7 i Stockholm 2018
Utdelning av diplom till Hedersmedlemmarna Prof. Lars Rombo och Prof. Lars Lindqvist

Earlier Event: March 21
Vaccinering i praktiken
Later Event: April 20
TBE