Back to All Events

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015

 • Smittskydd Stockholm 63 Magnus Ladulåsgatan Stockholm, Stockholms län, 11827 Sweden (map)

Tid:                   Onsdagen den 18:e mars 2015, kl 19.00.

Plats:                 Smittskydd Stockholm, Magnus Ladulåsgatan 63A

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
 5. Val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Fråga om kallelse skett behörigen
 8. Styrelsens årsredovisning. I denna ingår verksamhetsberättelse för 2014 samt årsbokslut
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Val av två revisorer på 1 år
 13. Val av två nya styrelseledamöter på 2 år
 14. Val av en person till valberedning på 2 år
 15. Styrelsens förslag till ändring av §5 i föreningens stadgar. Sista meningen i nästa sista stycket strykes. ”Omval av en styrelseledamot kan bara ske två gånger i följd.”
 16. Inkomna motioner eller andra frågeställningar som inkommit skriftligen till styrelsen att behandlas på årsmötet.
 17. Övrigt
 18. Mötet avslutas              

Ladda ner: Dagordning

För att anpassa inköp av mat och dryck; anmäl gärna deltagande till charlotta.zacharias@gmail.com senast den 15/3.

Kommunikationer:
Kort promenad från både T-bana Medborgarplatsen (grön linje), Mariatorget (röd linje) eller pendeltågstation Södra Station.


Enskild medlem som önskar framlägga ärende på årsmötet ska inkomma med detta till styrelsen senast 15 dagar innan årsmötet, dvs. senast den 03:e mars 2015.

Om eget intresse eller förslag ang nya styrelseledamöter kontakta gärna valberedningen, sammankallande är Helena Hervius-Askling (Helena.Hervius.Askling@ki.se).

 

Later Event: March 29
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017