Stadgar
 

 

§1
Svensk Förening för Resemedicin med organisationsnummer 802452-7254 med säte i Stockholm är en svensk sammanslutning av läkare, sjuksköterskor och övriga personer med intresse och kunskap inom resemedicin och vaccinationer.

§2
Föreningens ändamål är att på olika sätt främja resemedicinens utveckling genom ett aktivt nätverk inom området såsom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner, seminarier och kursverksamhet. För detta ändamål har SFR upprättat en utbildningsfond.

§3
Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen. Om medlem önskar utträde ur föreningen skickas en skriftlig anmälan till styrelsen och träder i kraft när registrering skett. Medlem som trots påminnelser av kassören och inte har erlagt medlemsavgiften under två på varandra följande år anses ha utträtt ur föreningen.

§4
Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen utnämna svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för resemedicinens utveckling eller som särskilt främjat föreningens syften.

§5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter. Samtliga väljs för en period på två år. Önskvärt är en jämn fördelning mellan läkare och sjuksköterskor.

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Bankärenden som föreningens konton, kan även tecknas av ordförande och kassör var för sig genom fullmakt. Brådskande ärenden kan också tecknas av två styrelseledamöter i föreningen. En av dessa bör vara ordförande i andra hand vice ordförande.

§6
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen, om minst två styrelseledamöter gör framställning om detta. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder. Vid styrelsemöte och årsmöte ska protokoll föras.

Ärenden kan även avgöras med sammanträde per e-mail, Skype eller via telefon, om samtliga styrelseledamöter är eniga om detta.

§7
Förslag till val av styrelse och revisorer som ska verkställas vid föreningens årsmöte, lämnas av en valberedning bestående av tre medlemmar varav en ska vara sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet för en tid på två år. En person kan även väljas direkt på årsmötet.

§8
Kallelse till årsmötet utsänds till medlemmarna senast åtta veckor före mötet. Extra möte ska hållas när styrelsen finner detta påkallat eller då minst tio föreningsmedlemmar skriftligen begärt sådant. Medlem som vill lämna in en motion ska skicka den till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Detta för att motionen ska finnas med i dagordningen för årsmötet.

§9
Styrelsens förvaltning inklusive räkenskaper granskas årligen av två revisorer utsedda vid årsmötet. Revisorer väljs på 2 år. Föreningens räkenskapsår inklusive räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§10
Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Hedersmedlemmar och medlemmar som fyllt 65 år eller under året uppnår denna ålder erlägger ingen medlemsavgift.

§11
I årsmötets dagordning ska följande punkter finnas med

 1. årsmötets öppnande
 2. val av ordförande
 3. anmälan av styrelsens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 7. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 8. genomgång av styrelsens årsredovisning
 9. genomgång av revisorernas berättelser
 10. beslut om fastställande av resultat - och balansräkning
 11. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. fastställande av medlemsavgift
 13. val av styrelseledamöter
 14. val av två revisorer
 15. val av valberedning
 16. behandling av motioner från medlemmarna. Dessa ska finnas med i kallelsen till årsmötet
 17. årsmötets avslutande

§12
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske efter beslut av årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes till styrelsen minst två månader före årsmötet.

Förslag till stadgeändring ska, åtföljt av styrelsens yttrande, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande röstberättigade är eniga om beslutet.

§13
Föreningen läggs ner och upplöses om två på varandra föreningsstämmor, varav en ska vara ett årsmöte, röstar för detta med kvalificerad majoritet, dvs 2/3 av rösterna står bakom beslutet.